ทันตแพทย์

IMG_0136.jpg

ทพ. นพ บารมี (ทบ. จุฬา)

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ ทันตะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
photo 2.1.JPG

ทพญ. อมรรัตน์ วณิชโยบล (ทบ. จุฬา)

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุมัติบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา
 • วุฒิบัตรบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
photo 2.1.jpg

ทพญ. วราภรณ์ สมศิริ (ทบ. จุฬา)

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเอ็นโดดอนต์ และ ทันตกรรมหัตถการ
 • ชมรมวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ ชมรมทันตกรรมหัตถการ ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
photo 1.jpg

ทพญ. กันต์นิดา คุณากรปรมัตถ์ (ทบ. จุฬา)

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาโท สาขาการจัดฟัน
 • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
หมอธิติ1.JPG

ทพ. ธิติ ศิริไกร (ทบ. จุฬา)

  The first orthodontist in Thailand to successfully complete a clinical education and training program on Invisalign

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Clinical Orthodontics, Saint Louis University, Missouri, USA
 • Master of Science in Dentistry (Orthodontics), Saint Louis University, Missouri, USA
 • Certificate in Lingual Orthodontics, Asian Gorman Institute, Taiwan
 • Invisalign Accreditation, Hong Kong
 • Diplomate of the American Board of Orthodontics
 • Certified Invisalign orthodontist
 • Awarded "Invisalign Platinum Provider" from Invisalign USA
 • Awarded "Invisalign Platinum Elite Provider" from Invisalign USA
 • World Federation of Orthodontists
 • American Board of Orthodontics  
 • Thai Association of Orthodontists
 • Siam Association of Lingual Orthodontics
 • Thai Society for Laser Dentistry
 • Thai Dental Council
 • Thai Dental Association under Royal Patronage
 • Thai Private Dentist Association
photo 3.JPG

ทพญ. กนิษฐ์ นันทเสนีย์ (ทบ. มหิดล)

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ และทันตกรรมประดิษฐ์
pic1_256.jpg

ทพญ. เบญจวรรณ เลิศปันณะพงษ์ (ทบ. จุฬา)

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาบัณฑิตสาขาสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรสาขา ทันตกรรมสำหรับเด็ก ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
photo 1.1.jpg

ทพ. ปริญญา ชูเวทย์ (ทบ. มหิดล)

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ทันตแพทย์จัดฟัน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Dentofacial Deformity Clinic
 • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
photo 4.1.jpg

ทพญ. วีณา วุฒธนานนท์  (ทบ. จุฬา)

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • Certification in Orthodontics จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
dr-dr-preeda-pungpapong-dds.jpg

ผศ.รท.ทพ ปรีดา พึ่งพาพงศ์ (ทบ. จุฬา)

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท ทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina at Chapel Hill
 • Implant Fellowship University of North Carolina at Chapel Hill
 • Diplomate of the American Board of Prosthodontics
 • อาจารย์ภาคทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina 2006-2009
 • อาจารย์พิเศษ ทันตะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Fellans of International Team of Implantology (ITI)
photo 3.2.jpg

ทพ. ธนิต เกียรติปานอภิกุล (Prosth, จุฬา)

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตอาจารย์ประจำ ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ  หัวหน้าสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • อาจารย์พิเศษ คณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
หมอเต๋า.jpg

ทพญ. ณัฐวดี เตมีรักษ์ (ทบ. จุฬา)

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • General practice